Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Problemen met je advocaat ? Bemiddeling kan helpen: WIN-WIN situatie.

01.06.2017
Bemiddeling

Wat ?

Consumentengeschillen moeten in de eerste plaats buiten de rechtbank worden opgelost.

Sedert 1 januari 2016 is de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur gestart onder de naam Ligeca (litigation geschillen consumenten advocaat).    Een win-win situatie want de consument hoeft geen dure en logge procedures aan te spannen en ook de advocaat kan op een klantvriendelijke en snelle manier zijn erelonen innen.

Welk soort van conflicten kunnen wel voorgelegd worden ?

Deze organisatie voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen tussen cliënten en advocaten regelt via een constructieve en open communicatie geschillen tussen advocaten en hun cliënten waaronder bijvoorbeeld ereloongeschillen, alle aspecten van de professionele dienstverlening waaronder  gebrek aan communicatie of informatie, laattijdige reacties, niet persoonlijk behandelen van een dossier,  beroepsfouten of deontologische inbreuken, … Concreet voorbeeld  : een cliënt kloeg dat zijn advocaat niet te bereiken was. Hij maakte zich zorgen over de voorbereiding en het welslagen van de nakende zitting. Ligeca nam contact op met de advocaat in kwestie en herstelde zo de communicatie. De cliënt was gerustgesteld en de advocaat kon verder werken.

Welke soort conflicten kunnen niet voorgelegd worden ?

Klachten die reeds behandeld worden door de Stafhouder van de Orde van Advocaten waar de advocaat is aangesloten en ook tuchtovertredingen van de advocaat komen niet in aanmerking. Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt tussen advocaat en cliënt kan de ombudsdienst niet meer tussenbeide komen.

Hoe aanpakken ?

Klachten kunnen gratis gewoon online via het klachtenformulier op de website www.ligeca.be worden ingediend, per mail via oca@ligeca.be, per brief aan Ombusdienst Ligeca – OCA, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax naar 02/307.72.21.

De toewijzing aan de lokale ombudsman (de lijst vindt U op de website) gebeurt via de Ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur zelf. De ontvangen aanvragen of klachten van cliënten of advocaten die verband houden met de dienstverlening van de advocaat worden geregistreerd, er wordt geoordeeld over de ontvankelijkheid en desgevallend doorverwezen naar de lokale verantwoordelijke ombudsman. Elke Balie heeft een lijst met minstens drie lokale ombudsmannen. De lokale ombudsman onderzoekt de klacht en zoekt mogelijke oplossingen. Hij kan daarvoor zowel de advocaat als de cliënt (apart of tezamen) ondervragen.

Indien tussen advocaat en cliënt geen oplossing wordt gevonden, belandt het dossier opnieuw in handen van de ombudsman die een niet-bindend advies kan geven. De ombudsman neemt geen afdwingbare beslissingen maar aanbevelingen die de advocaat en cliënt kunnen maar niet moeten volgen.

Zijn er voordelen ?

JA. Het is volledig gratis en gaat snel. De maximum (!) termijn voor de afhandeling van het geschil is 90 dagen en kan in uitzonderlijke gevallen éénmaal voor 90 dagen worden verlengd. De ombudsdienst behandelt alle informatie als strikt vertrouwelijk en kan alleen mits Uw instemming worden opgeheven. De ombudsmannen hebben allemaal de nodige ervaring en kennis en zijn allemaal erkend bemiddelaar. Zo garanderen ze een menselijke en correct aanpak van de klacht.  Ze zijn allen onafhankelijk en onpartijdig.

Wat kies ik bij een financieel conflict met mijn advocaat ?

Bijvoorbeeld : een cliënt kloeg dat het ereloon niet duidelijk werd afgesproken. De advocaat beweerde dat hij uitvoerig had toegelicht hoe kosten en ereloon berekend worden maar dat daar geen schriftelijke bevestiging van was. Ligeca vroeg voor de cliënt dat de advocaat specifieerde hoe hij zijn ereloon had berekend. De cliënt betaalde vervolgens de rekening.

U kiest bij voorkeur om te werken via Ligeca. Er kan nog steeds via de Stafhouder worden bemiddeld tussen de cliënt en advocaat.  De taxatiecommissies, advies-of verzoeningscommissies en arbitragecommissies voor ereloongeschillen blijven behouden.  Op de website van de Orde van Vlaamse Balies staat opgesomd wat U kan ondernemen als er een probleem is met Uw advocaat (zie ook www.advocaat.be. Zie : "Een advocaat raadplegen" en dan "Wat met problemen met Uw advocaat"). Er is dus geen verplichting om via de bemiddelingsdienst te werken.  U heeft als cliënt dus de keuze en de verschillende geschillenregelingen blijven naast elkaar bestaan.

TIP :

Via de ombudsdienst heeft U  het grote voordeel dat (1) het volledig gratis is, (2) dat deze dienst in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid werkt van de Advocatuur, (3) dat de ombudsmannen zeer deskundig zijn en vertrouwd zijn met de advocatuur, (4) dat het offline én online beschikbaar is en dat (5) er een klaar en duidelijk procedurereglement is.

Nadia Michiels