Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Gebruikersvoorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Uw Bemiddelaars (verder genoemd “UB”). Deze website worden hierna genoemd “de Website”.

DOELEINDE VAN DE WEBSITE

De Website verschaft informatie over het doel, de organisatie en werking van UB.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

Het gebruik van de Website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze Gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd door UB op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website.

Bijgevolg dient de gebruiker de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de Website te gebruiken, aangezien de Gebruiksvoorwaarden intussen gewijzigd kunnen zijn.

INTELLECTUEELRECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE WEBSITE

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten.

INTELLECTUEELRECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE AANGEBODEN DATA

De gebruiker erkent dat de aangeboden data, zoals teksten, foto’s, tekeningen, kaarten, videobeelden, illustraties, logo’s, slogans beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en deze uitsluitend toekomen aan UB. De gebruiker erkent dat het toegangsrecht tot de Website geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mogen de door UB aangeboden data slechts onder de volgende voorwaarden gebruikt worden.

Data die door UB aangeboden worden, mogen uitsluitend gebruikt worden voor private, educatieve of wetenschappelijke doeleinden. Bij iedere kopie en bij iedere publicatie dienen steeds duidelijk de bron (url van de webpagina) vermeld te worden.

Commercieel gebruik van de aangeboden data onder welke vorm en met welk middelen ook, is slechts mogelijk na de uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming van UB.

UB levert iedere mogelijke inspanning om er voor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is.

Indien er in de ter beschikking gestelde informatie enige onvolledigheden of fouten zouden zitten, worden de gebruikers verzocht de verantwoordelijke persoon hierover in te lichten per e-mail info@uwbemiddelaars.be.

UB wijst iedere verantwoordelijkheid af voor enige onvolledigheid of andere fouten in de ter beschikking gestelde informatie. Noch UB, noch enig andere partij die betrokken was bij de ontwikkeling, productie of terbeschikkingstelling van de data zal aansprakelijk zijn voor toevallige schade, gevolgschade, onrechtstreekse schade of indirecte of bestraffende schade die volgt uit het de toegang van de gebruiker tot of het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie of de onmogelijkheid tot toegang of gebruik ervan.

AANSPRAKELIJKHEID

Specifiek wat betreft het gebruik van de Website, wordt benadrukt dat UB geen garantie biedt omtrent de beschikbaarheid en werking van de Website, noch van de op de Website aangeboden diensten.

UB behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de Website te wijzigen of tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding.

UB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de niet beschikbaarheid van de Website noch van de op de Website aangeboden diensten en in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de Website en/of elke website van derden.

Ondanks de inspanningen die UB hiertoe levert, kan het niet garanderen dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.

LINKEN NAAR DE WEBSITE

Andere sites kunnen vrij linken naar de Website. Het leggen van een link naar een specifieke inhoud van een webpagina of frame, is slechts toegestaan op voorwaarde dat de bron vermeld wordt. Dit omvat de duidelijk zichtbare vermelding van de url waarnaar gelinkt wordt.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze Website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links hebben als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie op het internet te vergemakkelijken. UB oefent geen enkele controle uit over de websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid van de websites van derden en links die deze websites naar andere websites leggen.

VRIJWARING VAN DE RECHTEN VAN UB

Bepaalde zones van de Website kunnen worden voorbehouden en verbonden aan bijzondere voorwaarden. In geval van niet-geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Website, kan UB alle wettelijke middelen gebruiken om de integriteit van de Website te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.

Alle gebruikers van de Website verplichten zich ertoe de Website overeenkomstig het recht en deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

UB besteedt bijzondere aandacht aan de vrijwaring van haar intellectuele eigendomsrechten.

UB behoudt zich het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen om de aantasting van haar rechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge die maatregelen.

Elke inbreuk zal bovendien burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering met zich meebrengen.

DUUR EN BEËINDIGING

Het verlenen van toegang tot de Website is in principe van onbepaalde duur.

UB kan niettemin de toegang tot de Website en/of enige diensten die hierop aangeboden worden op elk moment beëindigen of opschorten zonder enige waarschuwing, noch mededeling.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting betreffende de toegang tot of het gebruik van de Website, behoort tot de exclusieve bevoegd van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor Antwerpen.

VERANTWOORDELIJKE WEBSITE

De gebruiker kan met de verantwoordelijke van de Website contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@uwbemiddelaars.be.

COPYRIGHTINFORMATIE

Copyright © Uw Bemiddelaars 2016

Alle rechten voorbehouden.