Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Methode Hobin

19.09.2020
Ouderschap, Scheiden

Deze tool berekent wat jouw/ je ex-partner's bijdrage in de kosten van de kinderen is/zou kunnen zijn.  

Het is een systeem dat voor ex-partners richtinggevend kan zijn om tot een gezamenlijke beslissing te komen inzake de verdeling van de kosten voor het levensouderhoud van de kinderen.

Je kan met de tool de berekening maken per kind. Je bekomt de bijdrage van elke ouder afzonderlijk op basis van de verblijfsregeling die je hebt afgesproken, rekening houdend met de kinderbijslag of het groeipakket en rekening houdend met de netto inkomsten van elke ouder.

 De nieuwe rekentool, ook bekend als de "methode Hobin" is ontworpen door familierechters onder impuls van de heer Rob Hobin, familierechter in hoger beroep, eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Tot vandaag was de rekentool nog niet meer dan een Excel-rekenblad met diverse formules. Thans bestaat ook huidige publieksvriendelijke rekenmodule (in de vorm van een webapplicatie) die het mogelijk moet maken dat elke ouder zelf zal kunnen nagaan wat een rechter mogelijk in zijn/haar situatie zou kunnen beslissen op het vlak van de financiële regeling voor kinderen.

Na een testperiode kan iedereen deze nu dus ook online raadplegen en gebruiken. Je vindt de tool op: alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be

Dit is een tool die vooral geschikt is in standaardsituaties.Hij werd ontworpen om enerzijds een rekenkundig correcte verhouding te bekomen tussen de wederzijdse verhouding in de middelen en de verhouding in de bijdragen in de kost van de kinderen.  Het is anderzijds ook de betrachting om door deze tool meer eenvormigheid en gelijkheid in de beslissingen te krijgen van alle Nederlandstalige rechtbanken in België. 

Je kan nu dus zelf deze berekening online maken voor jouw situatie. Natuurlijk is de rechter waarvoor zou verschijnen, niet geboden aan de simulatie die jij gemaakt hebt via deze rekentool. Elke rechter oordeelt autonoom en is niet gebonden door deze rekentool. 

 

Hoe werkt het? Om tot het uiteindelijke resultaat te komen bepaalt de tool in eerste instantie wat de 'kinderkost' is in jouw gezin. Elke partner geeft zijn netto inkomen in en het aantal kinderen in het gezin. Onder 'kinderkost' begrijpt men alle kosten die kinderen veroorzaken in een gezin, onder aftrek van de buitengewone kosten. Deze laatste kosten worden in de rekentool niet betrokken. 

Er moet dus ook rekening gehouden worden met het feit dat voor alle buitengewone kosten nog een afzonderlijke bijdrage van de onderhoudsplichtige gevorderd wordt (bij helften of overeenkomstig de verhouding der middelen). 

Deze buitengewone kosten bedragen – op basis van proefondervindelijke vaststellingen n.a.v. uitvoeringsgeschillen – gemiddeld genomen, naargelang de leeftijd en noden van het kind en naargelang de welvaart van het gezin, tussen de 30 euro en 100 euro per maand per kind.[1]

 

Hoe wordt de kinderkost per kind geraamd in deze tool? Er werd een tabel opgesteld waarin het inkomensgerelateerde aandeel in de kinderkost (een percentage) berekend wordt. 

 

Men gaat uit van een Nederlands onderzoek waaruit bleek dat voor 1, 2, 3 en 4 kinderen de percentages van de kinderkost respectievelijk 17, 26, 33 en 40% van het gezinsinkomen inclusief kinderbijslag bedragen. Tegelijkertijd werd er rekening mee gehouden dat deze kost ook de buitengewone kosten bevat, terwijl die in dit systeem extra bepaald worden. Van voormelde percentages werd dan ook telkens 10% in mindering gebracht. De uitkomst werd verfijnd aan de hand van de bevindingen van de Vlaamse Gezinsbond in die zin dat ook met een aangepaste kost per leeftijd wordt rekening gehouden.

Afhankelijk van het aantal kinderen in je gezin en van de leeftijd van deze kinderen, wordt een percentage van de besteedbare middelen (wat je van je netto inkomen overhoudt na vaste kosten en plus kinderbijslag/groeipakket) bepaald: de kinderkost. Deze kost wordt dan verdeeld tussen de ouders afhankelijk van hun netto inkomen en de verblijfsregeling.

 

De volgende stap in de tool is het bepalen van de  verhoudingsgewijze bijdragen in natura in het onderhoud van de kinderen.

In eerste instantie wordt gerekend met een verhouding op basis van het werkelijk verblijf. 

In principe wordt voor de verhouding in de bijdragen in natura in het onderhoud van de kinderen uitgegaan van deze verblijfsregeling, maar dit lijkt niet geheel correct te zijn als de kinderen tijdens het schooljaar niet zo veel bij de ene ouder verblijven. In zo'n geval zal de ouder bij wie de kinderen het meest verblijven immers vaak tal van kleinere verblijfsoverstijgende kosten exclusief voor zijn/haar rekening nemen, zoals aankoop kleren en schoenen, herstellingen van fietsen, vervanging van verloren of gestolen spullen, kapper, allerlei kosten voor akkefietjes tussendoor, ... 

 

Aangenomen wordt dat die gewone verblijfsoverstijgende kosten – ingeval een kind relatief weinig nachten bij de ene ouder verblijft – niet gedragen worden overeenkomstig het % van het aantal nachten secundair verblijf, maar vooral door de andere ouder.  Daarvoor bepaalt met een afzonderlijk percentage, namelijk "de bijdrage in natura verblijfsoverstijgende kost"

Eens deze gegevens vastliggen, maakt de applicatie voor jou de berekening. De bijdrage van elke ouder wordt uitgesplitst per kind. Er wordt een verdeling van de kinderbijslag en/of een onderhoudsbijdrage voor één van de ouders bepaald.

 

Sedert de publicatie van de tekst in het Tijdschrift voor Familierecht over de methode Hobin (december 2019) kwamen er vele vragen, onder meer van uit de hoek van de familiale bemiddelaars. Men vraagt zich onder meer af hoe de tool te rijmen valt met overeenkomsten waarbij met een kindrekening gewerkt wordt waar (al dan niet) de kinderbijslag op gestort wordt en men van deze kindrekening ook de gewone verblijfsoverstijgende kosten betaalt.

 

De werkgroep rond de methode Hobin neemt zich voor om – n.a.v. de eerste aanpassing van de webapplicatie – rekening te houden met deze opmerkingen. 

 

Wanneer de ouders afspreken om de gewone verblijfsoverschrijdende kosten (het gaat dus niet om de buitengewone kosten) via een kind-rekening te betalen, moet de onderlinge verhouding in de bijdrage van de kinderkost anders berekend worden. 

De uitleg over deze nieuwe berekening zal later verstrekt worden, van zodra deze aanpassing ook werkelijk in de rekentool wordt doorgevoerd.  Inmiddels zijn er al een aantal initiatieven, zo onder meer van onze collega bij 'uw bemiddelaars' Wilfried Mestdagh die de mogelijkheid om te werken met een kindrekening integreert in de tool.

 

Hoewel tal van familierechters meegewerkt hebben aan de verfijning van het rekenmodel, wordt benadrukt dat de publicatie van deze rekenmodule geen enkele familierechter verbindt om in een concreet voorgelegde zaak ook daadwerkelijk met deze rekenmodule te werken. 

Alleszins zal, zelfs indien de rekenmodule in een welbepaalde zaak niet gebruikt wordt, het debat ter terechtzitting vooruitgeholpen worden door de partijen op zijn minst toe te staan te beargumenteren waarom het in hun specifieke situatie niet wenselijk is om met deze rekentool te werken. 

 

Niet alleen is het belangrijk dat de onderhoudsbijdrage correct berekend wordt (een te lage of een te hoge bijdrage veroorzaakt vaak bijkomende problemen, het is ook belangrijk dat iedereen (elke advocaat, elke bemiddelaar en elke ouder) deze berekening op termijn zelf kan uitvoeren, om op die wijze allerlei nutteloze gerechtelijke procedures te vermijden. 

 

Nele Meersman

Erkend familiaal bemiddelaar.

www.verdeel.be[1]R. Hobin, "Uitleg bij de webapplicatie van de rekentool kinderalimentatie" op alimentatie.rechtbanken-tribunaux.be