Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies liever niet.

Informatie

Heeft u een vraag en bent u op zoek naar informatie, kijk dan hier. De leden van Uw Bemiddelaars posten hier interessante blogs over hun ervaringen, nieuwtjes en juridische ontwikkelingen binnen hun expertise.

Tags

terug naar selectie

Co-ouderschap en alimentatie

06.02.2018
Ouderschap, Scheiden, Bemiddeling

Tijdens een bemiddeling wordt er dikwijls de vraag gesteld of er bij co-ouderschap alimentatie moet betaald worden. De meeste mensen denken van niet. Co-ouderschap en alimentatie hebben echter niets met elkaar te maken. Misschien is het goed van de verschillende termen eens op een rijtje te zetten zoals: gezagsregeling, verblijfsregeling, alimentatie.

Wat is co-ouderschap (gezagsco-ouderschap)

Vroeger kreeg bij een scheiding één ouder het hoederecht over de kinderen en de andere ouder kreeg bezoekrecht. De ouder die het hoederecht kreeg, had het ouderlijk gezag over de kinderen.

Hoederecht en bezoekrecht is echter afgeschaft bij wet van 13 april 1995. Sinds het in voege treden van deze wet is er steeds co-ouderschap. Dit wil zeggen dat iedere ouder evenveel ouderlijk gezag heeft over de kinderen, evenveel rechten en plichten. Dat brengt met zich mee dat alle beslissingen met betrekking tot de kinderen steeds door beide ouders samen moeten genomen worden.

Co-ouderschap heeft dus niets te maken met de verblijfsregeling van de kinderen. Je kan dit ook gezagsco-ouderschap noemen.

Een uitzondering is als één van de ouders het ouderlijk gezag is ontzegd of er afstand van heeft gedaan. Dit wil niet zeggen dat er geen onderhoudsgeld meer moet betaald worden. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft nog steeds onderhoudsplicht voor de kinderen. De onderhoudsplicht heeft niets met het ouderlijk gezag te maken noch met de verblijfsregeling. De verblijfsregeling heeft wel invloed op het te betalen bedrag – zie verder.

Wat is bilocatie (verblijfsco-oudeschap)

Bij bilocatie brengen de kinderen evenveel tijd door bij elke ouder. Bilocatie kan je ook verblijfsco-ouderschap noemen.

Wat is alimentatie (onderhoudsgeld)

Iedere ouder heeft onderhoudsplicht tot de kinderen afgestudeerd zijn (zelfs als ze meerderjarig zijn) en zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Die onderhoudsplicht betreft alle kosten voor de kinderen die nodig zijn voor hun levensonderhoud, opvoeding, studies en sociale ontwikkeling.

Alimentatie is een ander woord voor onderhoudsgeld, en is dus wat een ouder betaald om voor hun levensonderhoud te zorgen. Hieruit volgt dat ieder ouder alimentatie moet betalen.

Met alimentatie of onderhoudsgeld wordt dus niet alleen bedoeld de som die één ouder maandelijks aan de andere ouder betaald voor het verblijf van de kinderen.

Het is veel breder dan dat. De kindkosten worden onderverdeeld in VGK (verblijfsgebonden kosten), NVGK (niet-verblijfsgebonden of verblijfsoverstijgende kosten) en bijzondere kosten. Voor de NVGK en de bijzondere kosten zal er altijd alimentatie moeten betaald worden. Voor de VGK zal het afhankelijk zijn van de verblijfsregeling van de kinderen en het inkomen van de ouders – zie verder.

Bilocatie en alimentatie voor verblijfsgebonden kosten

Met deze wetenschap kunnen we de beginvraag al wat juister formuleren: Moet er bij bilocatie ook alimentatie betaald worden voor het verblijf van de kinderen (de VGK)?

De VGK bestaan voornamelijk uit woonkosten, huishouden, nutsvoorzieningen, eten en drinken. Als een kind evenveel tijd bij beide ouders doorbrengt, heeft iedere ouder evenveel kosten voor het verblijf van de kinderen. Hieruit trekken veel mensen de conclusie dat er voor de VGK geen alimentatie moet betaald worden. Deze conclusie is echter verkeerd.

De wet op de onderhoudsbijdrage van 19 maart 2010 bepaalt dat ouders moeten bijdragen in de kosten van de kinderen in verhouding tot hun inkomsten. Deze wet bepaald ook nauwkeurig wat inkomsten precies zijn: behalve de beroepsinkomsten zijn dat ook alle voordelen in natura alsook opbrengsten uit roerende en onroerende goederen.
Kinderbijslag, schooltoelagen, studiebeurzen en andere sociale premies zijn geen inkomsten. Deze bedragen moeten aangewend worden om de kosten van de kinderen te betalen en zijn dus geen inkomsten voor de ouders maar voor de kinderen.

Dus enkel als beide ouders een even groot inkomen hebben geldt de regel dat er bij bilocatie geen alimentatie moet betaald worden voor de VGK. Bij een ongelijk inkomen moeten ze de kosten betalen in verhouding van hun aandeel in het totale gezinsinkomen.

Een bemiddelaar kan dit uitrekenen. Eerst wordt het gezinsinkomen berekend (de inkomsten van beide ouders zonder belastingvoordeel), dan de verhouding van de inkomsten van de ouders apart tot het totale gezinsinkomen. Dan wat iedere ouder verschuldigd is aan de andere ouder. Uiteraard betaald slechts één ouder het verschil.

Conclusie: bij een ongelijk inkomen zal er, zelfs bij een gelijk verblijf, steeds alimentatie moeten betaald worden voor de verblijfsgebonden kosten.

Familiale bemiddeling en alimentatie

Een familiaal bemiddelaar – scheidingsconsulent zal hier rekening mee houden. Uiteraard kunnen jullie zelf kiezen wie er betaald en hoeveel, maar een bemiddelaar zal je goed informeren dat bepaalde overtuigingen niet correct zijn.
Het is dus een misverstand dat veel mensen denken dat er bij een gelijk verblijf van kinderen geen onderhoudsgeld moet betaald worden voor verblijfsgebonden kosten.

Iedere ouder draagt bij in de kosten van de kinderen in de verhouding van zijn inkomsten.

De berekening kan verschillend zijn voor de verblijfsgebonden kosten, de niet-verblijfsgebonden kosten of de bijzondere kosten.

Verder zijn er nog andere factoren waar een bemiddelaar rekening mee houdt, zoals:

  • de grootte van de kindkosten met betrekking tot hun leeftijd;
  • welke kosten verblijfsgebonden of verblijfsoverstijgend zijn;
  • welke kosten onder de bijzondere kosten vallen;
  • de mogelijkheid tot herberekening als het inkomen van een ouder wijzigt;
  • wordt de kinderbijslag gebruikt voor VGK of voor NVGK;
  • de afspraken over fiscaliteit, zoals aftrekbare alimentatie en de voordelen kinderen ten laste versus fiscaal co-ouderschap.

Laat u goed informeren. Een familiale bemiddelaar kan je hierbij helpen. Op deze site kan je een bemiddelaar zoeken in jouw buurt.

auteur: Wilfried Mestdagh