Hoe verloopt bemiddelen?

Een bemiddelingsproces verloopt in verschillende fases.

Kennismaking

In het eerste gesprek maken de partijen kennis met de bemiddelaar. Die legt uit wat bemiddelen inhoudt en hoe het proces verloopt.

Daarna ondertekenen de drie partijen een bemiddelingsprotocol.  Dit protocol geeft duidelijk aan wat de afspraken zijn en welke spelregels er gelden.

Dan start de bemiddeling.  Het is belangrijk dat beide partijen vrijwillig deelnemen aan de bemiddelingsgesprekken en dat wat daar besproken wordt, vertrouwelijk blijft.

Situatie en standpunten  

Elke partij krijgt de mogelijkheid om zijn/haar visie op het conflict toe te lichten. Bestaande meningsverschillen komen  hier voor de eerste maal aan de oppervlakte. Uw Bemiddelaar zorgt ervoor dat de standpunten volledig duidelijk zijn voor alle partijen.

Is de situatie te gespannen om samen dit gesprek te voeren? Dan kan Uw Bemiddelaar starten met een individueel gesprek.

Bekommernissen

In het bemiddelingsgesprek peilt Uw Bemiddelaar naar de belangen, de noden en de wensen van iedere partij. Daarbij telt iedere mening.

Uw Bemiddelaar zorgt ervoor, samen met de betrokkenen, dat deze bekommernissen voor iedereen duidelijk zijn. Naar oplossingen wordt nog niet gezocht.

Vaak komt men op die manier tot gemeenschappelijke bekommernissen of minstens bekommernissen die met elkaar verzoenbaar zijn. Door naar elkaar te luisteren bij het uiten van bezorgdheden en door te horen wat de ander fundamenteel bezighoudt, kan al begrip ontstaan voor het standpunt van de andere.

Oplossingen zoeken

Zijn alle bekommernissen duidelijk, dan gaat men samen op zoek naar leefbare oplossingen. Voor elke mogelijke oplossing gaan de gesprekspartners na of ze voldoet aan de gestelde bekommernissen.

Deze fase eindigt als een akkoord gevonden is waar beide partijen kunnen achter staan. Dit betekent vaak dat beiden water in de wijn moeten doen. Echter, als beide partijen zich kunnen vinden in de voorgestelde oplossing, is de kans op een duurzaam akkoord groter.

Overeenkomst

Tenslotte zal Uw Bemiddelaar het bereikte akkoord op papier zetten. Dit akkoord kan door de rechtbank gehomologeerd worden, indien de partijen dit wensen.