-
-

Tags

27.03.2018Bemiddeling in het kader van een uitwinningsvergoeding?

Bemiddeling

Na afloop van een agentuurovereenkomst heeft de handelsagent recht op een uitwinningsvergoeding, wanneer hij tijdens de overeenkomst nieuwe klanten heeft aangebracht of de producten met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en voor zover dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan ople­veren.

Op dit principe gelden er een aantal uitzonderingen.

 Zoals wanneer de agentuurovereenkomst werd beëindigd omwille van ernstige tekortkomingen van de handelsagent. In dat geval kan de handelsagent geen aanspraak maken op een uitwinningsvergoeding. 

In de praktijk ontstaat er heel dikwijls discussie, zowel over de vraag of de handelsagent recht heeft op een uitwinningsvergoeding als over de omvang van de eventuele uitwinningsvergoeding. 

 Komen de handelsagent en zijn principaal niet overeen, dan zal een rechtbank moeten beslissen. 

 Evenwel kan het soms nuttig zijn om beroep te doen op een erkend bemiddelaar alvorens de stap te zetten richting rechtbank.

In een door de bemiddelaar gestructureerd gesprek komen partijen soms verbazend snel tot een duurzame oplossing, tot tevredenheid van beiden. 

 

Dus: een advocaat waar nodig, een bemiddelaar waar mogelijk.

Anthony Schobbens

www.J57.be